ઉદ્મસ્તીખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉદ્મસ્તીખોર

  • 1

    તોફાની; અતિ મસ્ત.

  • 2

    કામી.