ઉંદરને ઉચાળો શો? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉંદરને ઉચાળો શો?

  • 1

    જેને ઘરબાર નથી તેને ચિંતા શી?'નાગો નહાય શું ને નિચોવે શુ?.