ઊચકગ્રાન્ટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊચકગ્રાન્ટ

  • 1

    નિયમથી થતી ચોક્કસ નહિ પણ ઊધડ અપાતી ગ્રાન્ટ; 'બ્લૉક ગ્રાન્ટ'.