ગુજરાતી

માં ઊંચનીચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંચનીચ1ઊંચુંનીચું2

ઊંચનીચ1

વિશેષણ

  • 1

    ઊંચું અને નીચું.

ગુજરાતી

માં ઊંચનીચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊંચનીચ1ઊંચુંનીચું2

ઊંચુંનીચું2

વિશેષણ

  • 1

    ઊંચું અને નીચું; ખાડાખૈયાવાળું.