ઊડતાં પક્ષી ઝાલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડતાં પક્ષી ઝાલવાં

  • 1

    ગમે તેમ કરીને કામ પાર પાડવું, પહોંચી વળવું.