ઊડીને આંખે બાઝવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડીને આંખે બાઝવું

  • 1

    ખૂબ સુંદર હોવું.

ઊડીને આંખે બાઝવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડીને આંખે બાઝવું

  • 1

    એકદમ સુંદર લાગવું.