ગુજરાતી

માં ઊડીને આંખે બાઝવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊડીને આંખે બાઝવું1ઊડીને આંખે બાઝવું2

ઊડીને આંખે બાઝવું1

  • 1

    ખૂબ સુંદર હોવું.

ગુજરાતી

માં ઊડીને આંખે બાઝવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊડીને આંખે બાઝવું1ઊડીને આંખે બાઝવું2

ઊડીને આંખે બાઝવું2

  • 1

    એકદમ સુંદર લાગવું.