ગુજરાતી

માં ઊડીને આંખે વળગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊડીને આંખે વળગવું1ઊડીને આંખે વળગવું2

ઊડીને આંખે વળગવું1

  • 1

    ખૂબ સુંદર હોવું.

ગુજરાતી

માં ઊડીને આંખે વળગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊડીને આંખે વળગવું1ઊડીને આંખે વળગવું2

ઊડીને આંખે વળગવું2

  • 1

    એકદમ સુંદર લાગવું.