ઊડીને આંખે વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડીને આંખે વળગવું

  • 1

    ખૂબ સુંદર હોવું.

ઊડીને આંખે વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડીને આંખે વળગવું

  • 1

    એકદમ સુંદર લાગવું.