ઊર્ધ્વદેહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊર્ધ્વદેહ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    મરણ પછી થનારો દેહ.

  • 2

    મરણ પછી કરવાની એક ક્રિયા.