એકડા વગરનું મીંડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડા વગરનું મીંડું

  • 1

    લેખામાં નહિ એવું; નકામું.