એક કાંકરે બે પંખી મારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક કાંકરે બે પંખી મારવાં

  • 1

    એક પંથ ને દો કાજ; એક સાથે બે કામ સાધવાં.