એક ગાડે જોડાય એવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ગાડે જોડાય એવા

  • 1

    બરોબર સરખા; એક જોડીના.