એક પંથ દો કાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક પંથ દો કાજ

  • 1

    એકસાથે બે કામ સારવાં.