એક મગની બે ફાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક મગની બે ફાડ

  • 1

    એક જ માબાપનાં સંતાન; સહોદર.