એટલા સારુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એટલા સારુ

  • 1

    એ કારણસર; તેથી કરીને.