એટલે કે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એટલે કે

  • 1

    અર્થાત્; એનો અર્થ એ કે-.