એણે અવસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણે અવસર

  • 1

    એ વખતે.