એમ છતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એમ છતાં

  • 1

    તોપણ.