ઓટલો ઘસી નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓટલો ઘસી નાંખવો

  • 1

    ઊમરો ઘસી નાંખવો; વારંવાર ફેરા ખાવા (આજીજી કે ખુશામત કરવા.).