ઓલ્યુંપેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓલ્યુંપેલું

  • 1

    આ અને તે; ફુટકળ.