કંઈ નહિ તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઈ નહિ તો

  • 1

    બીજું કે વધારે નહિ તો; બીજું બધું જવા દઈને.