ગુજરાતી માં કથાનકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કથાનક1કથાનક2

કથાનક1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કઠેકાણું.

 • 2

  કથાનો ભાગ-કિસ્સો.

 • 3

  આડકથા; ઉપકથા.

ગુજરાતી માં કથાનકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કથાનક1કથાનક2

કથાનક2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કથાનો ભાગ-કિસ્સો.

 • 2

  આડકથા; ઉપકથા.