ગુજરાતી

માં કાણિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાણિયું1કાણિયું2કાણિયું3

કાણિયું1

વિશેષણ

 • 1

  કાણ કરનારું; કાણે જનારું.

ગુજરાતી

માં કાણિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાણિયું1કાણિયું2કાણિયું3

કાણિયું2

વિશેષણ

 • 1

  કાણ કરનારું; કાણે જનારું.

 • 2

  કાણું.

ગુજરાતી

માં કાણિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાણિયું1કાણિયું2કાણિયું3

કાણિયું3

વિશેષણ

 • 1

  કાણું.