કાંત્યું પીંજ્યું કપાસ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંત્યું પીંજ્યું કપાસ થવું

  • 1

    કર્યું-કારવ્યું ધૂળ મળવું; મહેનત નકામી જવી.