કાનમાં આંગળીઓ ઘાલવી કે નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનમાં આંગળીઓ ઘાલવી કે નાંખવી

  • 1

    ન સાંભળવું.