ગુજરાતી

માં કાન આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાન આવવું1કાને આવવું2

કાન આવવું1

  • 1

    (કોઈ વાતનું) કાન સુધી પહોંચવું; સાંભળવામાં આવવું.

ગુજરાતી

માં કાન આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાન આવવું1કાને આવવું2

કાને આવવું2

  • 1

    (કોઈ વાતનું) કાન સુધી પહોંચવું; સાંભળવામાં આવવું.