કાળજાનો ડાઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજાનો ડાઘ

  • 1

    કારી ઘા.

  • 2

    કીનો; હાડવેર.