કાળજું પાકું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું પાકું હોવું

  • 1

    ન છેતરાય તેવું, રીઢું-ઝટ અસર ન થાય તેવું હોવું.