કાંસીજોડાં વગાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંસીજોડાં વગાડવાં

  • 1

    (ધન વગેરે) ખૂટી જવું.

  • 2

    ભીખ માગવી.

  • 3

    કામ-ધંધા વિનાનું થવું.