કોઠો છૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠો છૂટવો

  • 1

    ઝાડા થવા.

  • 2

    અંતકાળના ઝાડા થવા; મરણ આવવું.