કોરે પાને મતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરે પાને મતું

  • 1

    લખાણ થયા વિના નીચે સહી કરી સંમતિ આપી દેવી; 'કાર્ટે બ્લૅન્શે'.