ગુજરાતી

માં કોરું લૂગડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોરું લૂગડું1કોરે લૂગડે2

કોરું લૂગડું1

  • 1

    ધોયા-વાપર્યા વિનાનું તદ્દન નવું કપડું.

ગુજરાતી

માં કોરું લૂગડુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કોરું લૂગડું1કોરે લૂગડે2

કોરે લૂગડે2

  • 1

    કલંક લાગ્યા વિના હાનિ થયા વિના.