ખૂણો ઝાલીને બેઠા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણો ઝાલીને બેઠા રહેવું

  • 1

    ઘરમાં ભરાઈ રહેવું.