ખદાખદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખદાખદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (માંહોમાંહેની) તકરાર કે ઝઘડો.

ખૂંદાખૂંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંદાખૂંદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખૂંદાખૂંદ; ગૂંદાગૂંદ; વારંવાર ખૂંદવું કે ચગદવું તે.