ખરખરો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરખરો કાઢી નાખવો

  • 1

    સંદેહ દૂર કરવો.