ખરચ ખાતે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચ ખાતે નાખવું

  • 1

    ખરચના હિસાબમાં ગણી લેવું.