ખલલ પહોંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલલ પહોંચવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.

ખલેલ પહોંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલેલ પહોંચવું

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.