ગુજરાતી

માં ખલલ પહોંચવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પહોંચવું1ખલેલ પહોંચવું2

ખલલ પહોંચવું1

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.

ગુજરાતી

માં ખલલ પહોંચવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખલલ પહોંચવું1ખલેલ પહોંચવું2

ખલેલ પહોંચવું2

  • 1

    હરકત કે નુકસાન થવું.