ખુલાસીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલાસીને

  • 1

    સાફ ઝાડો આવવો.