ખુલાસે ઝાડો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલાસે ઝાડો થવો

  • 1

    સાફ ઝાડો આવવો.