ખાંડણિયામાં ઘાલીને ખાંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડણિયામાં ઘાલીને ખાંડવું

  • 1

    પોતાના પંજામાં લઈ જુલમ ગુજારવો.