ખાતર પાછળ દિવેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતર પાછળ દિવેલ

  • 1

    નુકસાનમાં વધુ નુકસાન.