ખાધેલું કૂતરાને નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધેલું કૂતરાને નાખવું

  • 1

    (રોગ કે ચિંતાથી) ખાધાપીધાની અસર શરીર ઉપર ન થવી.