ખાપનું ભરત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાપનું ભરત

  • 1

    કાચ અથવા અબરખની નાની ટીલીઓ મૂકીને કરાતું ભરત.