ખાલી જગા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાલી જગા

  • 1

    અંદર કશું ન હોય તેવી-વપરાશ વિનાની જગા કે જમીન.