ખાલી જમીન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાલી જમીન

  • 1

    અંદર કશું ન હોય તેવી-વપરાશ વિનાની જગા કે જમીન.