ખાસડાને તળિયે મારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડાને તળિયે મારી

  • 1

    'ધૂળ નાખી, ધર્યું રહ્યું', એવા ધિક્કારના અર્થમાં.