ખાસડાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડાં પડવાં

  • 1

    ઠપકો કે નિંદા યા અપજશ મળવો.