ખીંટીએ પોતિયું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીંટીએ પોતિયું હોવું

  • 1

    ચિંતા કે જવાબદારીમાંથી છૂટા હોવું.