ગુજરાતી

માં ખોળે લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખોળે લેવું1ખોળે લેવું2

ખોળે લેવું1

  • 1

    દત્તક લેવું.

  • 2

    માન્ય કરવું.

ગુજરાતી

માં ખોળે લેવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખોળે લેવું1ખોળે લેવું2

ખોળે લેવું2

  • 1

    દત્તક લેવું.