ખોળે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળે લેવું

  • 1

    દત્તક લેવું.

  • 2

    માન્ય કરવું.

ખોળે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળે લેવું

  • 1

    દત્તક લેવું.