ગજ ભરે પણ તસુ ન ફાડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગજ ભરે પણ તસુ ન ફાડે

  • 1

    વાતો મોટી કરે, પણ તે પ્રમાણે અમલ કશો ન કરે.