ગટકગટક પી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગટકગટક પી જવું

  • 1

    ઝપાટાબંધ ગળે ઊતરી કે પી જવું.